کتاب

Max Weber
کتاب

جامعه شناسی تعامل گرایی

جامعه شناسی تعامل گرایی با این پیش فرض آغاز می شود که یک نظام اجتماعی از پیش تعیین شده که رفتار انسان های عضو را شکل داده و تعیین نماید وجود ندارد. بلکه نظام اجتماعی مجموعه روابط تو در تو، متقابل و در هم تنیده شده ای است که میان اعضاء جامعه برقرار می شود. اعمال و رفتار هر فرد چه نسبت به دیگری و چه نسبت به دیگران دارای معنا می باشد و این معنا را از درون ذهن صاحب فعل باید بیرون کشید. از رفتار و کنش های فردی انسان ها ممکن است برداشت های متفاوتی صورت گیرد. اما باید دید که صاحب فعل چه معنایی به رفتارش می دهد و چه پیامی از آن می خواهد به دیگری یا دیگران القا نماید.

بیشتر بخوانید »
کتاب

نظریه کارل مارکس

مارکس همچون دورکهایم به جامعه به عنوان یک کل می نگرد. اما برخلاف جامعه شناسی دورکهایم و کارکردگرایانی که بنیان جامعه را روی وفاق جمعی و همکاری نهاد های مختلف در انجام وظایفشان می دانند، مارکس بنیان جامعه را روی تضاد و رویارویی طبقات و لایه های اجتماعی می پندارد.
بر خلاف جامعه شناسی کارکردگرا که هدف نهایی جامعه را در ثبات و سکون دانسته و بی ثباتی و تلاطم اجتماعی را نشانه ناکارآمدی یک یا چند نهاد دانسته و آن را نهادی همچون «بیماری» می داند و معتقد است که نهادهای دیگر می بایستی «کارکرد» نهادی را که دچار نقصان یا «آنومی» شده بر عهده بگیرند.

بیشتر بخوانید »
دورکیم یکی از مهمترین جامعه‌شناسان کلاسیک و بانی نگرش کارکردگرایی
کتاب

نظریه دورکهایم

نظریه کارکردگرایی در مجموع نظریه ای کلاسیک است. یعنی نظریه ای مشخص که تابع یک سری ضوابط و قاعده می باشد. از دید کارکردگرایان، جامعه از مجموعه ای از نهادها تشکیل شده که هرکدام وظیفه و نقش مشخصی را بر عهده دارند. هر نهاد ضمن آنکه نقش مشخص خودش را بر عهده دارد، در عین حال برای انجام آن نقش متکی به عملکرد نهادهای دیگر است. بنابراین میان نهادها یک نوع وابستگی وجود دارد. اگر یکی از نهادها نتواند کارکرد خودش را انجام دهد، در آن صورت جامعه دچار اختلال می شود. اگر آن اختلال ادامه یابد، جامعه با بحران روبه رو می شود.

بیشتر بخوانید »